Obchodní podmínky

Nákup v kamenné prodejně

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) upravuje podmínky pro nákup v kamenných obchodech Peter Venett, které provozuje Peter Venett, s.r.o., se sídlem Na Stezce 489/6, Praha 10, 100 00 IČ: 03361675.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“). Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: Peter Venett, s.r.o.
Sídlo: Na Stezce 489/6, Praha 10, 100 00
IČ: 03361675
E-mailová adresa: info@petervenett.com
Telefon: +420 777 898 840
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230595 (dále jen „prodávající“).

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), vše ve znění příslušných směrnic Evropské unie.

1.4 V  obchodních podmínkách použité pojmy „zboží“ a „výrobek“ označují shodně plnění prodávajícího pro kupujícího.

1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

 

2. Vymezení pojmů, postup uzavření kupní smlouvy a realizace zakázky

2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Bližší informace o prodávajícím jsou uvedeny v bodě 1.2 výše.

2.2 Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.3 Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4 Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v zakázkovém listu. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku podpisu zakázkového listu.

2.5 Cena uvedená v zakázkovém listu při objednávce je vypočtená na základě předběžné kalkulace zakázky a může dojít k její mírné změně maximálně do výše 15 %. Pokud k takové změně dojde, bude o tom zákazník vyrozuměn telefonicky či elektronicky na kontaktní údaje uvedené v zakázkovém listu. Finální Ceny jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH).

2.6 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je specifikována v zakázkovém listu, který kupující stvrzuje svým podpisem. Kupní smlouva je uzavřena akceptací této objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

2.7 Průběh realizace zakázky je následující. Zákazník v rámci objednávky specifikuje veškeré detaily zakázky – především látku, styl a střih objednaných produktů. Obleky, košile a kabáty jsou šity metodou Made to Measure. Tělesné míry, na základě kterých jsou produkty ušity, dodá kupující prodávajícímu nebo jsou kupujícímu nabrány v prodejně před uzavřením kupní smlouvy. Podpisem zakázkového listu kupující potvrzuje správnost svých tělesných měr. Po zhotovení zakázky je zákazník prodávajícím pozván na zkoušku, v rámci které jsou v případě potřeby realizovány drobné úpravy produktů zdarma. Po realizaci úprav je zakázka předána zákazníkovi.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy a úhradou zálohy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a případně dopravné.

3.2 Prodávající dodá zboží specifikované na základě specifikace v zakázkovém listu a na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží.

3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží.

3.4 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.

 

4. Platba za zboží a poskytnuté služby

4.1 Kupující je povinen při objednávce uhradit zálohu ve výši minimálně 50% celkové ceny zakázky.

4.2. Prodávající začne na realizaci zakázky pracovat ihned po uzavření kupní smlouvy (tedy po podpisu zakázkového listu ze strany kupujícího), jelikož některé úkony realizace zakázky nelze odkládat až po zaplacení zálohy ze strany kupujícího (v případě zaslání faktury pro bezhotovostní platbu). Temito úkony se především rozumí vytvoření požadovaného stylu a střihu dle specifikace objednávky a zpracování rozměrů zakázky dle nabraných tělesných měr kupujícího.

4.3. V případě, kdy kupující po uzavření kupní smlouvy (podpisem zakázkového listu) z jakéhokoliv důvodu svou objednávku zruší, bere na vědomí svou povinnost úhrady dosud vynaložených nákladů na realizaci zakázky prodávajícímu, zejména čas strávený zpracováním potvrzené objednávky (viz bod 4.2.), případně i pořizovací cenu materiálů již zakoupených pro ušití zakázky. Při výpočtu kompenzace nákladů se vychází z fixní hodinové sazby 400 Kč / hod včetně DPH.

4.4 Doplatek celkové ceny zakázky je splatný před předáním hotové zakázky. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny, není-li dále stanoveno jinak.

4.5 Kupující může uhradit platbu dle odst. 4.1 a 4.2 v hotovosti nebo bankovním převodem.

 

5. Termín a způsob dodání

5.1 Zboží bude zákazníkovi předáno v provozovně, ve které bylo objednáno, obvykle ve lhůtě do 5 týdnů od úhrady zálohy (dále jen „termín dodání zboží“), maximálně však do 8 týdnů od úhrady zálohy. Úhradou zálohy se rozumí připsání zálohy na účet prodávajícího či datum realizované platby v hotovosti.

5.2 Prodávající není v prodlení po dobu, ve které zákazník nereaguje na výzvu k převzetí zboží.

5.3 Zboží může být kupujícímu zasláno na adresu, kterou uvede v zakázkovém listě, avšak kupující je povinen uhradit předem celkovou cenu zakázky společně s náklady na zvolený typ dopravy.

 

6. Vrácení zboží

6.1 Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle požadavků spotřebitele nebo zhotoveného pro jeho osobu, pokud již prodejce započal se zhotovením zakázky. Za zahájení zhotovení zakázky se považuje okamžik, ve kterém dodavatel objedná materiál pro zhotovení zakázky, případně okamžikem zahájení prací na objednávce. 

6.2 V  případě splnění zákonných podmínek pro vrácení zboží, bude kupujícímu na jím určený účet vrácena finanční částka na úhradu kupní ceny po odpočtu nákladů prodávajícího spojeného s vrácením zboží.

 

7. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

7.2 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď úpravou věci, opravou či její výměnou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.3 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

7.4 Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny nevhodnou nebo neodbornou manipulací nebo porušením pokynů uvedených v prodejním a uživatelském řádu prodávajícího.

7.5 Prodávající se vždy bude snažit provézt takové požadované úpravy produktů, které jsou realizovatelné a v souladu s potvrzenou objednávkou uvedenou v zakázkovém listě. Prodávající není povinen realizovat úpravy z důvodu výrazné změny tělesných měr zákazníka od okamžiku objednávky do okamžiku předání hotové zakázky a dále úpravy zásadně měnící původní styl zakázky (Např. zákazník při objednávce zvolí přiléhavý střih produktů, avšak po zkoušce bude požadovat střih uvolněný).

7.6 U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

7.7 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodnými užíváním nebo nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací a úmyslným poškozením.

7.8 Záruční doba činí pro kupujícího – spotřebitele (jak je definován v bodě 2.2 výše) 24 měsíců a pro kupujícího – jiný subjekt (jak je definován v bodě 2.3 výše) 6 měsíců.

7.9 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

7.10 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7.11 V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží bude při řešení reklamace postupováno v souladu s platnými předpisy.

7.12 Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím návštěvy obchodu, kdy kupující prodávajícímu předá reklamované zboží, lhůta pro vyřízení reklamace běží dnem doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Reklamované zboží bude prodávajícímu dodáno bez zjevných nečistot či dalších hygienických závad. V případě nesplnění této povinnosti kupujícího nebude reklamace řešena a zboží bude kupujícímu na jeho náklady vráceno k odstranění hygienických závad.

7.13 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele do 2 pracovních dnů, ve složitých případech do 14 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Tato lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu – jinému subjektu.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

8.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

8.3 Kupující není porávněný bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

8.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).

9.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.

Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

9.3 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.4 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač při návštěvě webových stránek prodávajícího. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9.5 Pro online inzerci využíváme kromě jiného také reklamní sdělení zacílená na základě předchozích návštěv uživatelů, dle minulého chování či některých demografických údajů (dále jen "remarketing"). Poskytovatelem remarketingu jsou tyto společnosti: Google Ireland, Ltd.; Seznam.cz, a.s. Naše textové a grafické reklamy se zobrazují v síti partnerských webů společnosti Google Ireland, Ltd. a v obsahové síti společnosti Seznam.cz, a.s. Pro službu remarketing je využita cookie třetí strany. Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google.

 

Nákup prostřednictvím e-shopu

Všeobecná ustanovení

V níže uveřejněných obchodních podmínkách, (a) "Peter Venett" označuje společnost Peter Venett Thailand; a (b) "Zákazník" nebo “Vy” označuje osobu, který je starší 18-ti let nakupující či poptávající produkty a / či služby prostřednictvím e-shopu společnosti Peter Venett Thailand. "Internetové stránky” označují v těchto obchodních podmínkách pouze část e-shopu webu www.petervenett.com. Tyto obchodní podmínky neplatí pro nákup produktů či poptávku služeb v kamenných prodejnách Peter Venett v České republice.  

Obecné podmínky

Tato ujednání jsou platná, pokud není předem vymezeno jinak, mezi zákazníkem a společností Peter Venett Thailand.

Informace zveřejněné na těchto webových stránkách jsou spolehlivé a pravdivé, avšak Peter Venett si vyhrazuje právo obsah těchto stránek kdykoliv měnit bez předchozího oznámení zákazníkovi. Peter Venett nezaručuje úplnost či přesnost informací ivedených na těchto webových stránkách. Vstupem na tyto webové stránky vyjadřujete souhlas, že Peter Venett nebude zodpovědný za žádné přímou, nepřímou, náhodnou či následnou újmu vzniklou použitím informací a materiálů uveřejněných na těchto webových stránkách.  

Peter Venett si vyhrazuje právo ke změně těchto obchodních podmínek. Pokud se jakákoliv část těchto obchodních podmínek stane neplatou či nevynutitelnou, zbylá část obchodních podmínek zůstává i nadále v platnosti.

Informace, fotografie a všechny další materiály včetně loga nesmí být jakkoliv použity jinou osobou bez předchozího souhlasu Peter Venett. Při neoprávněném použití si Peter Venett vyhrazuje právo využít všech právních prostředků k vymáhání náhrady škody.

Látka

Pokud se stane, že je objednaná látka vyprodána, zákazník o tom bude vyrozuměn emailem. Zároveň bude informován o předpokládaném termínu dodání vybrané látky, případně mu bude nabídnuta látka podobná. Peter Venett negarantuje konzistentní vzhled látek na tomto webu. Produkty ušité ze stejné látky, avšak objednané zvlášť ve vice objednávkách, se mohou mírně lišit svým vzhledem.  

Peter Venett udělá maximum pro věrné zobrazení fotografií látek uveřejněných na webu, avšak zákazník bere na vědomí, že jejich zobrazení závisí rovněž na nastavení monitoru jeho počítače a finální produkt se tak může of fotografie látky lišit svým odstínem.

Ceny uvedené v eshopu

Všechny produkty jsou odeslány na Vaší adresu přímo z Thajska. Ceny uvedené na webu jsou platné v čase zveřejnění. Peter Venett si ponechává právo ceny kdykoliv měnit bez předchozího upozornění. Případné celní poplatky a DPH nejsou zahrnuty v ceně produktů. Ve většině zemí je v platnosti limit, který dovoluje zakoupit zboží v zahraničí bez vyměření cla a DPH. Tento limit je závislý na uvedené hodnotě zásilky. Celní předpisy se bohužel v jednotlivých zemích liší a v průběhu času často mění, a proto celní poplatky a DPH není možno zahrnout do konečné ceny produktů uvedených na tomto webu, případně do ceny přepravy.

Peter Venett tedy nenese zodpovědnost ani náklady za případné celní odbavení zásilky a vyměření cla a DPH, nebo konfiskaci zásilky celními orgány, které se řídí zákonnými předpisy země příjemce zásilky. Za celní odbavení zásilky a úhradu cla a DPH odpovídá kupující / příjemce zboží. Stejně tak prodávající / odesílatel zboží nenese zodpovědnost  ani náklady za jakákoliv časová zdržení doručení zásilky z důvodu celního odbavení, které není v moci prodávajícího. 

Pro více informací kontaktujte Váš místní celní úřad.

Platební podmínky

Peter Venett v současnosti akceptuje platby prostřednictvím Paypalu, platebními kartami (přes Google Checkout) a bankovním převodem. V závislosti na konkrétní zemi zákazníka jsou ceny zobrazeny v Kč či v USD. V případě platby kartou Vaše banka v případě potřeby použije automatický kurz pro přepočet jiné měny do Kč či USD. Peter Venett si neúčtuje žádné další poplatky za platbu kartou. Objednávka je podstoupena do výroby vždy až po přijetí platby od zákazníka.

Pokud byla Vaše platba úspěšná, vyrozumíme Vás o tom prostřednictvím emailu. Pokud Vám email nebyl doručen, můžeto být způsobeno dočasným výpadkem internetového připojení či chybně zadanou emailovou adresou. V obou případech doporučujeme kontaktovat naše oddělení péče o zákazníky na eshop@petervenett.com.

Objednávka

Peter Venett zajistí, aby zboží odpovídalo objednávce zadané prostřednictvím objednávkového systému na tomto webu. Peter Venett rovněž zajistí výrobu produktů dle zadaných tělesných měr zákazníka.

Tělesné míry zákazníka jsou upraveny dle zvoleného střihu (klasický, slim-fit, uvolněný) v části volby stylu obleku či košile. Garance padnutí je v platnosti v případě, že zákazník při nabírání tělesných měr postupoval v souladu s videonávodem a textovými instrukcemi. Peter Venett samozřejmě nepředpokládá, že by byl zákazník zkušeným krejčím a může tudíž dojít k menším chybám, se kterými je počítáno.   

Zákazník bere na vědomí, že v některých případech mohou na obleku a košilích zůstat viditelné křídové značky, které zmizí po prvním vyprání či vyčištění v čistírně.

Vzhledem k tomu, že se Peter Venett snaží neustále zdokonalovat kvalitu a design obleků a košilí na míru, může dojít k situaci, kdy se dva obleky či dvě košile objednané v různé době mohou mírně lišit. Obleky a košile ušité v různých obdobích se dále mohou mírně lišit v barevném odstínu. Tato možná odlišnost je dána výrobními postupy barvení látek při jejich výrobě. Pokud dojde k jakémukoliv jinému problému, Peter Venett udělá vše pro jeho odstranění v co nejkratší době.   

Peter Venett nezodpovídá za následující:

- za žádnou finanční či jinou ztrátu zákazníka vzniklou v důsledku objednávky či jiného kontaktu s Peter Venett

- za ztrátu či dodatečné náklady v důsledku změny tělesných měr zákazníka po odeslání objednávky.

- za změnu stylu zakázky, která již byla odeslána a na které se již začalo pracovat.

- za jakékoliv dodatečné náklady a poplatky spojené s převzetím či vyzvednutím zakázky zákazníkem

Peter Venett si vyhrazuje právo měnit všechny ceny a případné poplatky bez předchozího informování zákazníka

Doručení

Všechny objednávky, jejichž celková hodnota převyšuje 150 USD či 3 000 Kč jsou doručovány zdarma. Peter Venett obvykle doručuje obleky a košile na míru do 4 týdnů od úhrady ceny zakázky. Peter Venett nicméně nemůže tyto dodací lhůty garantovat v důsledku možných neočekávaných skutečností, na které Peter Venett nemá vliv. Peter Venett se vždy snaží zásilku doručit na uvedenou adresu v nejkratší možné době, avšak zpoždění doručení zásilky například v důsledku jejího zadržení celními orgány není možné předem vyloučit. Pokud je Vaše zakázka zadržena celními orgány, doporučujeme kontaktovat Váš místní celní úřad pro urychlení jejího propuštění a doručení na Vaší adresu. V případě potřeby nás můžete kontaktovat na eshop@petervenett.com.

Úpravy a reklamace

Pokud doručené produkty nejsou v souladu s objednávkou zákazníka odeslanou prostřednictvím eshopu, Peter Venett bude refundovat jakékoliv úpravy oděvů až do výše 1 000 Kč za každý oblek a 300 Kč za každou košili v rámci realizované první objednávky prostřednictvím eshopu. Proplacení nákladů spojených s úpravami je možné nárokovat do 30 dnů od doručení zásilky. Účtenka společně s popisem realizovaných úprav a číslem objednávky musí být v této časové lhůtě zaslána na eshop@petervenett.com.  

Pokud je objednaný produkt neopravitelný, Peter Venett zašle zákazníkovi zdarma produkt nový.

Každý jednotlivý produkt Peter Venett je unikátní a šití na míru a dle všech stylových požadavků konkrétnímu zákazníkovi. Z tohoto důvodu je možné vrátit platbu za objednané produkty pouze ve výjimečných případech a toto rozhodnutí je vždy na Peter Venett. Každý zákazník bere odesláním objednávky na vědomí, že je zodpovědný za nabrané a odeslané míry své postavy. 


Zrušení objednávky

Odeslanou objednávku je možné zrušit do okamžiku, než se na zhotovení zakázky začne pracovat. To je obvykle do 24 hodin po odeslání objednávky. V takovém případě Vám bude vrácena celá částka po odečtení transakčních nákladů.  


Zákaznický servis

Pro účely udržení atraktivních cen za vysoce kvalitní produkty se Peter Venett snaží udržovat režijní náklady na nejnižší možné úrovni. Z tohoto důvodu vyřizujeme komunikaci se zákazníky převážně prostřednictvím emailu. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na eshop@petervenett.com a my Vám odpovíme do 24 hodin v pracovní dny od pondělí do pátku. V naléhavých případech nás můžete kontaktovat rovněž přes Skype (jméno účtu: PeterVenett).


Povinnosti zákazníka

Zákazníkům není povoleno zadávat falešné či nepravdivé informace v rámci registračního procesu pro účely realizace nákupu prostřednictvím eshopu Peter Venett. Registrační údaje musí být skutečnými osobními daty a nesmí náležet třetí osobě. Opakovaná registrace stejné osoby je výslovně zakázána a Peter Venett si vyhrazuje právo vést soudní řízení proti osobě, která poruší tato pravidla.  

Odpovědnost a náhrada škody

Peter Venett není zodpovědný mimo výše uvedené povinnosti vyplývající z uzavřené obchodní smlouvy za žádnou finanční či jinou újmu vzniklou zákazníkovi v důsledku používání těchto webových stránek. V případě porušení těchto obchodních podmínek zákazníkem, které povedou k finanční či jiné újmě, dává zákazník souhlas k odškodnění Peter Venett. Peter Venett si vyhrazuje právo omezit či ukončit využívání těchto webových stránek zákazníkovi, který poruší tyto obchodní podmínky.  

Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci, které povedou k přerušení obchodního vztahu, zákazník ani Peter Venett nemají oprávnění k jakékoliv finanční či jiné kompenzaci. Peter Venett považuje za zásah vyšší moci následující skutečnosti: válečný konflikt, mobilizace, politický převrat, teroristický útok, stávky, legislativní změny, přírodní katastrofy či nedodržení dodacích lhůt dodavateli Peter Venett či jakoukoliv další skutečnost, která je mimo kontrolu Peter Venett.

Jurisdikce

Tyto obchodní podmínky, objednávky odeslané prostřednictvím eshopu Peter Venett a všechny související materiály podléhají zákonům Thajského království a zákazník souhlasí, že případné soudní spory budou řešeny v jurisdikci Thajského království.

Ochrana osobních dat

Peter Venett vyvíjí maximální úsilí při ochraně osobních dat všech svých zákazníků. Za účelem poskytnutí maximální bezpečnosti při realizaci on-line nákupu byly vytvořeny tato bezpečnostní pravidla.


Cookies

Cookies představují malé datové soubory, které jsou dočasně uloženy na disku Vašeho počítače. Peter Venett používá cookies pro normální chod webových stránek a zajištění vyšší uživatelské přívětivosti webu.

Zabezpečení emailové korespondence

Zákazník je vyzýván ke komunikaci s Peter Venett primárně prostřednictvím emailové pošty, která má volný formát a jejíž text nemůže být kódován. Z tohoto důvodu zásadně nedoporučujeme zasílání citlivých osobních údajů (heslo, informace o kreditní kartě atd.) prostřednictvím emailové korespondence.


Bezpečnost bezhotovostních plateb

Pro zajištění maximální bezpečnosti realizovaných plateb jsou všechny platební údaje (čísla kreditních karet atd.) zpracovávány kompletně prostřednictvím Paypal platební brány. Všechny informace jsou odesílány prostřednictvím nejnovější verze SSL (Secure Sockets Layer) technologie. Peter Venett nezpracovává žádná citlivá data týkající se realizovaných plateb. Ačkoliv děláme maximum pro zajištění nejvyšší možné bezpečnosti proti ztrátě či zneužití platebních údajů, není možné zcela vyloučit jejich možné zneužití. Pokud se tak stane, Peter Venett nemůže a nebude zodpovědný za jakoukoliv případnou finanční či jinou ztrátu.


Kdo v Peter Venett může vidět mé osobní údaje?

Informace zadané a odeslané kdekoliv na webu Peter Venett jsou dostupné zaměstnancům Peter Venett, kteří zpracovávají objednávku daného zákazníka, avšak ostatní zaměstnanci k nim nemají přístup. Informace o kreditních kartách nejsou ani uchovávány ani zpracovávány pracovníky Peter Venett, kteří k těmto údajům proto nemohou mít přístup. Zvolené heslo je šifrováno v databázi a nemůže být z viděno či zkopírováno zaměstnanci Peter Venett.


Užití osobních informací

Získané osobní informace zákazníků budou využity pouze pro následující účely poskytnutí zboží a služeb včetně nabídky služeb prostřednictvím marketingových akcí.

Získané osobní údaje budou využity pouze pro účely Peter Venett a nebudou prodávány či předávány třetím stranám.

Poskytnutím osobních údajů dává zákazník souhlas k jejich zpracování dle specifikace uvedené v těchto obchodních podmínkách.   


Právní záležitosti

Pokud to bude vyžadováno zákonem, Peter Venett předá osobní informace o zákazníkovi i bez jeho souhlasu relevantním státním institucím. Peter Venett bude v tomto ohledu jednat v dobré víře, že předání těchto informací je nezbytné pro průběh vyšetřování či ochrany před kriminálními aktivitami páchaných na úkor zákazníků.